top of page

Miesten päivä


Tasa-arvoon on vielä matkaa myös miesten ja poikien kohdalla – yhteiskuntamme tarjoama muotti on miehisyydelle aivan liian yksioikoinen ja ahdas.Vuodesta 1999 vietetyn miestenpäivän tarkoitus on kiinnittää huomiota erityisesti miesten yhteiskunnallisiin oloihin ja terveyteen sekä tunnistaa ja sanoittaa miesten kohtaamaa eriarvoisuutta ja kapeaa mieskäsitystä ylläpitäviä yhteiskunnallisia rakenteita ja vaatimuksia.

Miehisyyttä ja mieheyttä on monenlaista – ei siis ole vain yhtä tapaa olla mies. Yhteiskunnassamme vallitsevat käsitykset ja mallit miehisyydestä ovat kuitenkin edelleen kovin kapeita. Miehet ry:n vuonna 2019 toteuttamasta miesten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä ilmenee, että miehuus ja sukupuoli herättää varsin monenlaisia tunteita ja ajatuksia, mutta päällimmäisenä niistä huokuu ahdistus ja hämmennys sukupuoliroolin ahtaudesta. Erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat miehet kohtaavat paljon ennakkoluuloja tai heidän miehisyytensä kyseenalaistetaan kapean sukupuolikäsityksen puitteissa. Tänään haluamme nostaa esiin erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien miesten haasteita.


Häirintä- ja väkivaltakokemukset


EU:n perusoikeusvirasto FRA:n tutkimusraportin (2020) mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat pojat ja miehet kohtaavat paitsi ennakkoluuloja, myös syrjintää, häirintää ja väkivaltaa – heistä 32 % on kohdannut häirintää viimeisen vuoden aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselystä ilmenee, että queer-pojista 7 % joutuu koulukiusatuksi lukiossa ja 16 % ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi lukiossa opiskelevista 22 % ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista 27 % queer-pojista on kokenut fyysistä uhkailua vuoden aikana. Yhdysvalloissa vuonna 2015 toteutussa suuressa transtutkimuksessa ilmeni, että 51 % transmiehistä oli kokenut seksuaaliväkivaltaa.


Yksinäisyys ja syrjäytyneisyys


Hyvin moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva mies on tulee syrjityksi tai jää yksin. Avoimesti omasta identiteetistä kertominen voi tuntua vaikealta tai jopa mahdottomalta – esimerkiksi FRA:n raportista ilmenee, että 25 % queer-vähemmistöstä piilottaa identiteettinsä koulussa. Kouluterveyskyselyn mukaan ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista queer-pojista 23 % ja lukiossa opiskelevista queer-pojista 18 % ei ole ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. Aiemmin mainitun transtutkimuksen tuloksissa näkyy erityisesti transmiesten kokema yksinäisyys ja yksin jääminen.

Kaiken edellä mainitun lisäksi syrjivät ja toiseuttavat mallit ja rakenteet ulottuvat monille muillekin elämänalueille, ja työstettävää kaikkien sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi riittää paljon. Jokaisen meistä tulisi tehdä töitä sen eteen, että jokainen tulee kohdatuksi ja hyväksytyksi itsenään ilman pelkoa häirinnästä, väkivallasta tai toiseuttamisesta.

Qaarevassa seisomme tämän takana ja haluamme toivottaa kaikille parempaa huomista sekä tänään että tulevina miestenpäivinä!


Lähteitä:

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) raportti HLBTI-kyselystä (2018):

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf

Toisella asteella opiskelevien sateenkaarinuorten hyvinvointi - Kouluterveyskyselyn tuloksia (THL, 2017):

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135233/URN_ISBN_978-952-302-909-5.pdf?sequence=1

Poimintoja Miehet ry:n miesten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä (2019):

https://miehetry.fi/miten-koet-sukupuolesi-tai-sukupuoliroolien-vaikuttavan-elamaasi/

U.S. Transgender Survey (2015):0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page