top of page

Turvallisemman tilan ja suojaisan yhteisön periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet ovat toiminnan raameja, yhteisiä käytänteitä ja sääntöjä, joita kaikki Qaarevan tapahtumiin osallistuvat noudattavat. Suojaisan yhteisön käytänteet takaavat lisäksi jäsenilleen välittävän, kutsuvan ja arvostavan yhteisön.

 

1. Huomioi moninaisuus ja kunnioita sitä pyrkien aina inklusiivisuuteen ja saavutettavuuteen omassa toiminnassasi.

 

2. Arvosta muita yhdenvertaisina ja sellaisina kuin he ovat.

 

3. Pyydä aina suostumus! Kunnioita toisen kehoa, koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.

 

4. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen! Ketään ei saa painostaa jakamaan yksityisiä taustaansa, identiteettiinsä tai muuhun ominaisuuteensa liittyviä asioita.

 

5. Älä tee oletuksia tai yleistyksiä kokemuksesi pohjalta muista henkilöistä /ihmisryhmistä tai arvota/syrji ketään sukupuolen, sukupuolettomuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, kansallisuuden, alkuperän, kielen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tiedosta oma asema ja etuoikeudet.

 

6. Muista “työväen puheenvuoro”, eli anna ääni sille, jota käsiteltävä asia henkilökohtaisesti koskee. Käytännössä esimerkiksi transihmisille on ensisijassa annettava ääni transasioissa.

 

7. Kunnioita muiden puheenvuoroa ja mielipiteitä! Anna kaikille tilaa puhua ja kannusta ihmisiä jakamaan ajatuksiaan. Älä puhu päälle tai ignooraa toisia tai heidän mielipiteitään. Suhtaudu kommunikaatioon avoimesti, uteliaasti ja kunnioittavasti.

 

8. Yritä ymmärtää muita ja auta muita ymmärtämään sinua. Kaikilla tulisi olla turvallinen ja hyväksytty olo tilassa.

 

9. Älä kuvaa tai taltioi ilman muiden lupaa. Pyydä lupa toisen tuottaman sisällön jakamiseen ja muokkaamiseen.

 

10. Pidäthän huolta yhteisistä tiloista ja tavaroista.

 

11. Qaarevalla on nollatoleranssi kiusaamiseen ja syrjintään.

Kaikenlainen homo- ,trans- ,bi-, inter-, a- tai muu queer-fobia on

täysin kielletty. Voit ottaa aina tarvittaessa yhteyden

Häirintäyhdyshenkilöön.

 

12. Ethän käytä vahingollista kehopuhetta, vaan ole lempeä sekä itsellesi että muille. Anna Qaarevan tapahtumissa, joissa on tarjolla ruokaa, muille ruokarauha ja pitäydythän kommentoimasta muiden painoa tai kehoa, tai omaasi.

 

13. Kaikki ovat vastuussa yhteisen ilmapiirin luomisesta, joten

tehdään siitä mukava ja turvallinen!

yhteiso_edited.png

Safer Space and Secure Community policies

The principles of a safer space are the framework for action, common practices and rules to which everyone at Qaareva's events follow. The policies of a secure community also guarantee a community that cares, invites, and values its members.

1. Consider and respect diversity, always strive for inclusion and accessibility in your own actions!

 

2. Treat others as equal and as they are.

 

3. Always ask for consent! Respect the body, integrity, and sovereignty of others.

 

4. Everyone has the right to privacy! No one should be pressured to share matters related to their private background, identity or other characteristics.

 

5. Do not make assumptions or generalizations about your experience with other people / groups of people or value / discriminate against anyone on the basis of gender, sexuality, age, sexual orientation, religion, nationality, origin, language, health, disability or any other personal reason. Know your status and privileges.

 

6. When discussing issues related to e.g. identity remember to give space to the person who is personally concerned. In practice, for example, trans people must be given priority in issues concerning trans people. Pass the mic!

 

7. Respect the speech and opinions of others! Give everyone space to talk and encourage people to share their thoughts. Don’t talk over or ignore others or their opinions. Be open, curious and respectful.

 

8. Try to understand others and help others understand you. Strive for everyone to feel safe and validated!

 

9. Do not photograph or record without permission. Request permission to share and edit content.

 

10. Please take care of common areas and goods.

 

11. Qaareva has zero tolerance for bullying and discrimination. All forms of gay, trans, bi, inter, a or other queer phobia are strictly prohibited. You can always contact the safety persons.

 

12. Please keep from using harmful speech about your body or anyone else's - be gentle with yourself and others! Let people eat in peace at Qaareva’s events that include food and remember not to comment on other people’s weight or bodies or your own.

 

13. Everyone is responsible for creating the atmosphere, so make it comfortable and safe!

bottom of page